PROFESSIONAL TATTOO STUDIOS - AWARD WINNING ARTISTS.
#WEARECIRUSSOART

Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt.

1.1 Cirusso Art heeft meerdere vestigingen, verspreid over België en Nederland Hierna aangeduid als Cirusso Art.

1.2 Cliënt: de natuurlijke persoon die bij Cirusso Art een opdracht plaatst tot het laten zetten van een tatoeage of aan aan wie Cirusso Art producten of diensten levert.

1.3 Overeenkomst : iedere overeenkomst tussen Cirusso Art en Cliënt tot het leveren van producten of diensten, waaronder het laten aanbrengen van een tatoeage of piercing.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Cirusso Art en de Cliënt, waarbij Cirusso Art optreedt als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten.

Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke toestemming van Cirusso Art.

2.2 Alle leveringen van producten en/of diensten door Cirusso Art geschieden zonder uitzondering door, krachtens overeenkomst door personen van Cirusso Art en nimmer door de afzonderlijk handelende personen die door of namens Cirusso Art zijn ingeschakeld. behoeve van Cirusso Art, zoals gasttatoeëerders.

2.3 De Cliënt die een Overeenkomst aangaat met Cirusso Art gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Cirusso Art gehanteerde Voorwaarden.

Voorwaarden die Cirusso Art hanteert

3. EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO

3.1 Alle opdrachten van de Cliënt aan Cirusso Art worden gegeven onder eigen verantwoordelijkheid van de Cliënt en op eigen risico van de Cliënt.

3.2 Door Cirusso Art opdracht te geven een tatoeage aan te brengen, verklaart de Cliënt bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder medische, psychologische en sociale gevolgen. De Cliënt is zich ervan bewust dat door of namens Cirusso Art aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of cosmetisch verwijderd kunnen worden.

3.3 Door Cirusso Art opdracht te geven een tatoeage aan te brengen, verklaart de Cliënt tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, suikerziekte, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met de ziekte van Alzheimer. aandoening of anderszins en dat hij/zij niet besmet is met door bloed overdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B
C of iets dergelijks) en dat zijn/haar behandeling ook op geen enkele manier de gezondheid van de medewerker van Cirusso Art of derden.

3.4 Cliënt garandeert dat hij/zij 16 jaar of ouder is en zijn/haar beslissing om een
tatoeage door Cirusso Art weloverwogen heeft genomen.

3.5 In het geval dat de persoon die door Cirusso Art behandeld wil worden tussen de 16 en 18 jaar is, zal behandeling/aflevering door Cirusso Art alleen plaatsvinden met schriftelijke toestemming en in aanwezigheid van zijn/haar ouder of voogd. aanwezigheid van zijn/haar ouder of voogd. In dat geval wordt de ouder/voogd beschouwd als de Cliënt.

3.6 Cirusso Art behandelt geen kinderen jonger dan 16 jaar zonder toestemming van ouder/verzorger.

3.7 Cirusso Art heeft altijd het recht de Cliënt te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën daarvan te maken en te bewaren. Indien de Cliënt geen geldig legitimatiebewijs toont, heeft Cirusso Art het recht de opdracht te weigeren.

4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Door het geven van een opdracht aan Cirusso Art erkent de Opdrachtgever dat Cirusso Art een inspanningsverplichting heeft. Cirusso Art zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Cirusso Art kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat ook daadwerkelijk wordt bereikt. Cirusso Art is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, noch voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade te wijten is aan zijn/haar opzet of grove nalatigheid.

4.2 Indien Cirusso Art aansprakelijk wordt gesteld voor enige door de Cliënt geleden schade, is de is de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Cirusso Art aan de Cliënt in rekening heeft gebracht voor de betreffende levering van producten of diensten.

4.3 Ieder recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover de Cliënt niet onmiddellijk na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen ter beperking van de schade of ter voorkoming van meer of andere schade het ontstaan van de schade, respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Cirusso  Art ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk van alle relevante informatie op de hoogte heeft gesteld.

4.4 Cirusso Art bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen tegen de Opdrachtgever.
ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid.

5. GARANTIE

Cirusso Art gebruikt voor het tatoeëren alleen kleuren/kleuren die gecontroleerd zijn en onder toezicht staan van het toepasselijke ministerie van Volksgezondheid.

6. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTBANK

6.1 Het Belgisch recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn.

6.2 Geschillen tussen Cirusso Art en de Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Kortrijk, tenzij Cirusso Art als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de Cliënt.

7. CONVERSIE

Indien en voor zover op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan op op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter daarvan, komt aan die bepaling inhoud en strekking zoveel mogelijk een overeenkomstige betekenis toegekend, zodat de inhoud en strekking van de bepaling in overeenstemming zijn met die van de algemene voorwaarden.
strekking, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

8. VOORSCHOT BIJ AFSPRAAK

Er wordt altijd een voorschot gevraagd bij het maken van een afspraak. Het voorschot wordt enkel terugbetaald als de afspraak geannuleerd wordt 7 dagen (1 week) voor de datum van de afspraak. Mits een doktersbriefje kan dit nog 1 dag er voor. Indien hier de tijdsbepaling niet gerespecteerd wordt, zal het voorschot ook niet worden terugbetaald.

9. SLOTBEPALING

Het laten zetten van een tatoeage door Cirusso Art is te allen tijde voor eigen risico zowel mondeling als schriftelijk overeengekomen.

DISCLAIMER RISICO’S

Neem geen tatoeage:
– Op plekken waar je het afgelopen jaar plastische chirurgie of bestraling hebt ondergaan;
– Op een litteken dat minder dan een jaar oud is;
– Op een plek die minder dan zes weken geleden is getatoeëerd;
– Op een plek waar minder dan drie maanden geleden een tatoeage is weggelaserd;
– Op geïrriteerde huid zoals bulten, donkere moedervlekken of zwellingen;
– Als je onder invloed bent van alcohol of drugs;
– Als je allergisch bent voor tatoeagematerialen of -inkt.

Daarnaast wordt het afgeraden om een tatoeage te laten zetten als een van de
volgende situaties op je van toepassing zijn:
– diabetes
– problemen met bloedstolling
– chronische huidziekte
– verminderd immuunsysteem
– cardiovasculaire aandoeningen
– zwangerschap of borstvoeding

Is één van deze situaties op jou van toepassing, maar wil je toch een tatoeage laten zetten? Zo ja, dan raden we je aan om je plannen voor een tatoeage eerst met je behandelend arts te bespreken. Je arts heeft het beste inzicht in de stabiliteit van je lichamelijke conditie (met of zonder gebruik van medicatie). Hierdoor kan hij of zij het beste inschatten wat de risico’s zijn wanneer je een tatoeage laat zetten. In
lees daarnaast het onderstaande advies door, dat wat extra uitleg bevat over de
risico’s van het zetten van een tatoeage in jouw situatie.

ADVIES VOOR MENSEN MET DIABETES

– Zorg ervoor dat je hemoglobine A1c-niveau en algehele bloedglucosespiegel onder controle zijn voordat je een tatoeage laat zetten. Dit verkleint je kans op een wondinfectie of ontsteking tijdens en na het tatoeëren. Om zeker te zijn van het juiste niveau, prik je het beste vlak voordat je gaat tatoeëren.

– Bespreek in het algemeen je plannen voor tatoeage eerst met je behandelend arts.

ADVIES VOOR MENSEN MET BLOEDSTOLLINGSZIEKTEN EN MENSEN
DIE ANTISTOLLINGSMIDDELEN GEBRUIKEN

– Als je een bloedstollingsziekte hebt of antistollingsmiddelen gebruikt, kan je huid sneller bloeden tijdens het tatoeëren en langer bloeden dan bij andere mensen. Om het risico op ernstige worden grote tatoeages afgeraden. Als je toch een grote tattoo wilt, laat hem dan bij voorkeur laten zetten.

– Bespreek in het algemeen je plannen voor een tatoeage eerst met je behandelend arts. Je arts is immers de beste beoordelaar van de status van je bloedwaarden.

ADVIES VOOR MENSEN MET EEN CHRONISCHE HUIDZIEKTE

– In het geval van een chronische huidziekte (zoals psoriasis of sarcoïdose in de huid) is de kans groot dat je je huidklachten ook ontwikkelt in het gebied waar je woont.
bijvoorbeeld) bestaat de kans dat je ook huidklachten krijgt in het gebied waar je een tatoeage hebt laten zetten. Dit wordt het Koebner-fenomeen genoemd. Om de kans hierop te verkleinen is het af te raden om een tatoeage te laten zetten op momenten dat je huidziekte erg actief is en laat je ook bij voorkeur niet tatoeëren op plekken waar je huidziekte vaak voorkomt.

– Als je ooit melanoom (huidkanker) hebt gehad, of als het in je familie voorkomt, is het af te raden om een tatoeage te nemen. Op getatoeëerde huid zijn nieuwe melanomen moeilijker in een vroeg stadium op te sporen.

– Bespreek in het algemeen je plannen voor een tatoeage eerst met je behandelend arts.

ADVIES VOOR MENSEN MET IMMUUNZIEKTEN OF MEDICIJNEN
DIE HET IMMUUNSYSTEEM KUNNEN VERZWAKKEN

– Zelfs als het veilig en hygiënisch gebeurt, loop je bij het zetten van een tatoeage risico op infecties. Als je een immuunstoornis hebt (waaronder leukemie) of medicijnen gebruikt die het immuunsysteem kunnen die het immuunsysteem kunnen verzwakken, is dit risico groter. Bespreek daarom altijd je plannen voor
om een tatoeage te laten zetten altijd eerst met je behandelend arts.

ADVIES VOOR MENSEN MET HART- EN VAATZIEKTEN

– Als je een hart- of vaatziekte hebt, bestaat het risico dat tatoeëren het volgende veroorzaakt endocarditis (een infectie van de binnenwand van het hart) kan veroorzaken. Vanwege dit risico wordt het niet aanbevolen om een tatoeage te laten zetten als je je hartaandoening niet optimaal onder controle hebt.

– Bespreek je plannen voor een tatoeage altijd eerst met je behandelend arts.

ADVIES VOOR ZWANGERE VROUWEN EN VROUWEN DIE BORSTVOEDING GEVEN

– Neem geen tatoeage als je zwanger bent of borstvoeding geeft. Niet alle risico’s van tatoeëren voor zwangere vrouwen zijn bekend. Mocht je bovendien een infectie krijgen als gevolg van de tatoeage, mag je bepaalde medicijnen tegen infecties niet innemen vanwege het risico voor je (ongeboren) kind.

– De nazorgbehandeling wordt gegeven aan het einde van je tatoeage.

– De tatoeage wordt in rekening gebracht op de dag